ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมห...

View details »

ขอเชิญร่วมงาน Digital KU Seminar ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมงาน Digital KU Seminar ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมงาน Digital KU Seminar ครั้งที่ 1 INFORMATION PRIVACY การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวอย่างถูกต้องบนโลกไซเบอร...

View details »

เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งที่ 6

เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งที่ 6

เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งที่ 6 ในขึ้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยี...

View details »


CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน...


CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13
Sripatum University

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.30 น.
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ก้า...


CIO Digital University Forum ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

...