ความเป็นมา

ปลายปี 2559 กลุ่ม CIO ของมหาวิทยาลัยชั้นนำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เนื่องจากการที่ทางบริษัท CISCO ประเทศไทยได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่ประเทศสิงค์โปร์ สิ่งหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยมีความเห็นตรงกัน คือ การก้าวสู่ความเป็น Digital University ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนั้น ยังมีความท้าทาย อีกมากมาย การรวมตัวกันก่อตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ แชร์ best practice น่าจะเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น นอกจากนั้น การร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรฐาน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนั้นจะสร้างผลกระทบและก่อเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศไทย ผลจากการหารือดังกล่าวจึงนำมาสู่การก่อตั้งกรอบความร่วมมือ Digital University Forum โดยเป็นการจัดประชุมและแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างผู้บริหารสารสนเทศมหาวิทยาลัยระดับสูงหรือ CIO (Chief Information Officer) โดยมีจุดประสงค์ที่จะเป็นเวทีกลางในการเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ICT และ ดิจิทัล Digital University Forum มีการประชุมเป็นระยะทุกสองเดือน โดยได้ดำเนินมาแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง คือ

• ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ครั้งที่ 3 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

• ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ครั้งที่ 6 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง