โครงสร้างองค์กร

กลุ่ม จะมี ประธาน รองประธาน และ เลขานุการ เป็นกรรมการหลัก มีวาระ 1 ปี
- ประธาน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองประธาน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เลขานุการ รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานในปัจจุบัน
Best Practice WG
- ดร. สมบูรณ์ ศุขสาตร รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

Digital Literacy WG
- รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

Connected University WG
- ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Infrastructure Sharing WG
- ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง