หน้าที่ของสมาชิก

• Actively involves in the activities
(เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม)

• Sending at least one representative to the meeting
(ส่งผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ)

• Willing to host the Digital University Forum at least once
(ยินดีเป็นผู้จัดการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง)