ข่าวกิจกรรม

Digital University Forum ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และ CIO ประจำสถาบัน และ ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการนี้ท่านอธิการบดีได้กล่าวเปิดประชุมงาน CIO Digtal University Forum ครั้งที่6 ต่อมา เวลา 15.30 น. ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน All-In- One Cloud Data Center ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และได้รับการบรรยายโดย ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ รักษาการผู้อำนวยการบริการคอมพิวเตอร์ นายนรฤทธิ์ สุนทรศาลทูล หัวหน้าส่วนงานควบคุมเครื่องและระบบเครือข่าย นายกฤษฎิ์ธนิก ศรีธนสาร หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสาร หลังจากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เขียนเมื่อ 2016-08-05 12:36:00 น. (view: 290)

การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6
การประชุมครั้งที่ 6