ข่าวกิจกรรม

Digital University Forum ครั้งที่ 7

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รักษาการแทน) ประธานการประชุม และ ดร.กิตต์ เธียรโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการตัวแทนกว่า 15 มหาวิทยาลัยเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนเมื่อ 2018-09-21 16:58:55 น. (view: 244)

การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7
การประชุมครั้งที่ 7