ข่าวกิจกรรม

CIO Digital University Forum ครั้งที่ 8

22 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0” นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เขียนเมื่อ 2019-09-10 18:51:27 น. (view: 245)