ข่าวกิจกรรม

CIO Digital University Forum ครั้งที่ 9

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙ มี CIO จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literacy for Government” โดย คุณนิธิวัชร์ คิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และคุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

เขียนเมื่อ 2019-09-10 18:55:18 น. (view: 245)