ข่าวกิจกรรม

CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.30 น.

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็น CIO Digital University ร่วมกัน ทางคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ได้รับเกียรติจากคณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรเชิงเทคนิคด้านความปลอดภัยไซเบอร์”  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เขียนเมื่อ 2019-07-11 16:25:15 น. (view: 244)