คณะทำงาน


ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ

ประธาน

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

รองประธาน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

เลขานุการ

รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร

ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย

ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ

ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์

ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา

รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเดชนะ สิโรรส

คุณเดชนะ สิโรรส

ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุธโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ. ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์

ผศ. ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ. ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง

รศ. ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

ผศ. ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร

ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ. ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

รศ. ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์

คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์

ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์

ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์

นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ